Tatrzańska Przystań

eJanosik.pl


Polityka Prywatności

RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO − informujemy, że:

 

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest

"Tatrzańska Przystań"

Pokoje Gościnne

Andrzej Król-Łęgowski

 

z siedzibą pod adresem:

 

ul. Harenda 32E

34-500 Zakopane, Polska

NIP: 7361614075

 

Jako administrator danych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa.

 

II. Cele i podstawy przetwarzania Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

 

 

1. Na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

2. W celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. W celu należytego wykonania i na podstawie umowy, gdy ją z Państwem zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4. W celu umożliwienia Państwu dokonywania rezerwacji i zakupu świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

5. W celach podatkowych i w związku z innymi obowiązkami prawnymi administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

6. W celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

8. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

9. W zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności w związku z korzystaniem z Naszych usług niezgodnie z przepisami prawa lub regulaminem świadczenia usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

10. W celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 

III. Udostępnianie danych

 

 

1. Nie dokonujemy obrotu Państwa danymi osobowymi, ani ich nie udostępniamy innym podmiotom, ani ich nie przekazujemy do państw trzecich, z wyjątkiem gdy:

 

a) wyrażą Państwo zgodę na ich udostępnienie innym podmiotom lub przekazanie do państwa trzeciego,

b) jest to niezbędne do wykonania umów pomiędzy Nami a osobą, której dane dotyczą, lub gdy jest to niezbędne do wykonania umów zawartych w interesie osoby, której dane dotyczą, pomiędzy Nami a innym podmiotem, c) zezwalają na to przepisy prawa.

 

2. Dostęp do Państwa danych mają w szczególności inne podmioty, jeżeli są stronami umów z Państwem, uczestniczą w wykonaniu usług przewidzianych w umowach z Państwem, realizują Państwa zamówienia (w szczególności inni organizatorzy turystyki, podmioty świadczące usługi hotelarskie, transportowe, obsługi ruchu turystycznego, usługi bankowe lub ubezpieczeniowe).

 

 

IV. Prawo do sprzeciwu

 

 

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

 

V. Okres przechowywania danych

 

 

Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.

 

 

VI. Odbiorcy danych

 

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę czy nasi podwykonawcy lub dystrybutorzy. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione również naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, w tym naszym dystrybutorom.

 

 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

g) gdy znajduje to zastosowanie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 

 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 

 

Podanie nam Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

 

 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Regulamin


 

 

 

 

 

Witamy w Tatrzańskiej Przystani!

 

Dziękujemy, że skorzystaliście Państwo z naszej oferty noclegowej.

W trosce o udany wypoczynek Państwa oraz innych Gości prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami, które obowiązują w naszym obiekcie.

 

 

REGULAMIN

 

Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie www.tatrzanskaprzystan.pl.

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 

 

REGULAMIN POBYTU

 

 

Doba Hotelowa

 

1. „Doba hotelowa” rozpoczyna się o godz. 15:30 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:30 w dniu wyjazdu.

 

Cisza Nocna

 

2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:30.

3. Swoim zachowaniem nie zakłócamy pobytu innych Gości. Właściciel obiektu zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług i natychmiastowego usunięcia z obiektu osób, które naruszają tę zasadę oraz nie przestrzegają godzin ciszy nocnej.

 

Odwiedziny

 

4. Odwiedziny osób spoza obiektu, nie posiadających rezerwacji w „Tatrzańskiej Przystani” są możliwe wyłącznie po uprzednim poinformowaniu właścicieli obiektu i uzyskaniu ich zgody.

 

Odpowiedzialność gości

 

5. Goście ponoszą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody materialne, w tym wszelkiego rodzaju uszkodzenia bądź utratę wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z Ich winy.

6. W dniu wyjazdu prosimy pamiętać o pozostawieniu pokoju w nienaruszonym stanie technicznym z wyposażeniem zgodnym ze stanem z dnia wydania pokoju Gościom oraz o zwrocie klucza od pokoju.

7. Gość powinien zawiadomić właściciela obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

Zwrot rzeczy pozostawionych

 

8. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

 

9. Używanie urządzeń elektrycznych i gazowych w pokojach jest zabronione.

10. Na terenie budynku (również na balkonach) obowiązuje zakaz palenia papierosów.

11. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

 

Przechowywanie sprzętu

 

12. Narty, buty narciarskie oraz inny sprzęt sportowy należy zostawiać w pomieszczeniu do tego przeznaczonym, nie w pokojach.

 

Bezpieczeństwo Najmłodszych

 

13. W trosce o bezpieczeństwo naszych Najmłodszych Gości, prosimy aby dzieci do lat 12 przebywały na terenie obiektu pod stałą opieką swoich prawnych opiekunów.

 

Zwierzęta domowe

 

14. W obiekcie zwierzęta domowe nie są akceptowane. Pobyt z czworonożnym przyjacielem nie jest możliwy.

 

Parking

 

15. Właściciel wskazuje miejsce postoju samochodu, ale nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo i szkody wyrządzone przez osoby trzecie oraz szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych.

 

Reklamacje

 

16. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do recepcji lub kontaktu poprzez stronę www.tatrzanskaprzystan.pl

 

 

 

WSZYSTKIM NASZYM GOŚCIOM ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU!